Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Blog Irene Timmermans: schadeverhaal van slachtoffers medische fouten bij faillissement ziekenhuis
 

Irene Timmermans

‘Ik probeer een zaak niet alleen juridisch te bekijken, maar ook te onderzoeken wat voor het slachtoffer echt belangrijk is. Dat vraagt soms om meer empathie, toewijding en “out of the box” denken. Beer advocaten is eigenzinnig, durft van de gebaande paden af te wijken en kijkt daarbij ook verder dan de landsgrenzen.’


Irene Timmermans

Letselschade advocaat Irene Timmermans

Blog Irene Timmermans: schadeverhaal van slachtoffers medische fouten bij faillissement ziekenhuis

Auteur: Irene Timmermans

Smile Irene

Recent bleek dat niet alleen financiële instellingen kunnen omvallen, maar dat ook ziekenhuizen niet zo stabiel zijn als ze soms ogen. Het gonsde van de nieuwsberichten over medische instellingen die failliet gingen of uitstel van betaling aanvroegen. Patiënten die midden in een behandeltraject zitten, zijn daarvan de dupe, maar het is ook een onzekere tijd voor slachtoffers van een medische fout die schadevergoeding willen vorderen van het ziekenhuis. Wat zijn de rechten van deze letselschadeslachtoffers en hoe kunnen ze deze uitoefenen?

Medische fout bij bevalling van mevrouw Jansen vóór faillissement

Laten we kennismaken met mevrouw Jansen die slachtoffer is geworden van een medische fout in een, inmiddels failliet gegaan, ziekenhuis. Tijdens de bevalling is er door de gynaecoloog onzorgvuldig gehandeld, waardoor mevrouw Jansen te kampen heeft met zenuwletsel in het bekkengebied en vervelende incontinentieklachten. Er is sprake van ernstige letselschade, maar ook van daaruit voortvloeiende financiële schade. Laten we er van uitgaan dat aansprakelijkheid vaststaat en mevrouw Jansen recht heeft op een schadevergoeding, waaronder smartengeld.

Mevrouw Jansen heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voordat het ziekenhuis failliet ging. In dit geval hoeft mevrouw Jansen zich waarschijnlijk nergens zorgen over te maken. Het ziekenhuis heeft namelijk de aansprakelijkstelling vóór het faillissement doorgestuurd naar haar verzekeraar en daar de schade gemeld. Mevrouw Jansen kan zich nu rechtstreeks tot deze verzekeraar wenden en een beroep doen op de zogeheten 'directe actie' (artikel 7:954 BW). De verzekeraar zal nu de schadevergoeding die zij aan het ziekenhuis - als haar verzekerde - zou moeten uitkeren, rechtstreeks aan mevrouw Jansen moeten betalen. Op die manier valt de schadeuitkering niet in de failliete boedel, waardoor betalingsproblemen worden voorkomen.

Geboorteletsel kind mevrouw Jansen vóór faillissement

Stel dat later blijkt dat niet alleen mevrouw Jansen letselschade heeft opgelopen, maar dat na verloop van tijd blijkt dat ook haar baby schade heeft door medisch onzorgvuldig handelen, namelijk hersenletsel als gevolg van zuurstoftekort bij de geboorte. Nu stelt mevrouw Jansen het ziekenhuis namens haar kind aansprakelijk, nádat het ziekenhuis failliet is gegaan. Ook nu kan de verzekeraar veelal rechtstreeks aangesproken worden op grond van de ‘directe actie’, nu de schade vóór het faillissement is ontstaan. Dit kan anders liggen als het ziekenhuis een zogeheten ‘claims made’ verzekering heeft afgesloten bij haar verzekeraar. In dat geval moet niet alleen de schade in de verzekerde periode zijn ontstaan, maar moet de vordering ook in die periode zijn ingesteld. In dat geval zal mevrouw Jansen er goed aan doen om navraag te doen naar de afspraken die de curator met de aansprakelijkheidsverzekeraar heeft gemaakt over deze zogeheten ‘uitlooprisico's’. Mocht mevrouw Jansen nul op het rekest krijgen, dan kan zij mogelijk ook nog de onzorgvuldig handelend gynaecoloog aansprakelijk stellen. Daarbij is veel afhankelijk van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de gynaecoloog en de vraag of de gynaecoloog wél verzekerd is.

Letselschade van de heer Jansen na faillissement

Mocht bij de laatste nazorg van mevrouw Jansen in het kort daarvoor gefailleerde ziekenhuis, de heer Jansen in dit ziekenhuis ten val komen en letsel oplopen, ligt de situatie weer anders. In dit geval is de schade ontstaan ná het faillissement, wat in de praktijk vaak betekent dat er geen geldende medische aansprakelijkheidsverzekering meer loopt (in de meeste polissen eindigt de verzekering na faillissement). De heer Jansen kan dan noch bij het ziekenhuis, noch bij haar verzekeraar terecht. De vordering van de heer Jansen zal in dit geval in de failliete boedel vallen, waarbij het onzeker is in hoeverre de heer Jansen schadevergoeding zal ontvangen. Mogelijk zal ook hier de curator met de verzekeraar afspraken hebben gemaakt over deze 'uitlooprisico's'.

Recht op inzage en afgifte van medisch dossier bij faillissement

Tot slot geldt dat slachtoffers van een medische fout veelal een beroep moeten doen op de medische informatie, om hun claim te onderbouwen. Op de hulpverlener rust een wettelijke verplichting om een medisch dossier in te richten en te bewaren. Deze bewaarplicht blijft ook gelden als een zorginstelling failliet is gegaan en als medische dossiers (op termijn) moeten worden overgedragen naar een andere medische instelling. Daarbij dient de privacy van de patiënt te worden beschermd en dient de patiënt zijn of haar medische informatie te kunnen inzien en afgifte daarvan te kunnen verlangen.

Beer advocaten: in letselschade gespecialiseerd advocatenkantoor in Amsterdam

Bij Beer advocaten werken advocaten met veel kennis en ervaring op het gebied van medische aansprakelijkheid. Bovendien heeft Beer advocaten een eigen medisch adviesteam, bestaande uit medisch adviseurs met verschillende achtergronden. Zaken zoals die van de familie Jansen zijn bij ons kantoor in goede handen.

7 februari 2019


Voor vragen over dit blog kunt u contact opnemen met de auteur, Irene Timmermans.

De namen van de personages zijn gefingeerd.