Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
1Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - 09.06.2014 | Meer details over het wetsvoorstel schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving
 

09.06.2014 | Meer details over het wetsvoorstel schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving

Slachtoffers van letselschade hebben in Nederland recht op volledige vergoeding van schade. Het gaat daarbij zowel om materiële als om immateriële schade. Materiële schade omvat een breed scala van posten. Het kan gaan om kosten van uiteenlopende aard, zoals verband houdend met huishoudelijke hulp en verzorging, en om verlies van verdienvermogen.

Vergoeding van immateriële schade (pijn en gederfde levensvreugde) geschiedt door toekenning van een smartengeld. De hoogte van het smartengeld in Nederland staat ter discussie. Er bestaat een breed gedragen overtuiging dat het smartengeld - ook Europees gezien - te laag ligt. Er worden op dit moment initiatieven ontplooid om te bezien of hierin verandering kan worden gebracht.

Derden hebben - behoudens een enkele uitzondering - geen recht op schadevergoeding wegens het letsel of de dood van een ander.

In het wetsvoorstel dat op 27 mei 2014 door de regering bij de Tweede Kamer werd ingediend worden de vergoedingsmogelijkheden van derden uitgebreid:

1. In geval van ernstig en blijvend letsel van een slachtoffer krijgen diens naasten het recht op smartengeld (variërend van €12.500,- tot €17.500,-)

2. Bij overlijden van een naaste hebben de nabestaanden recht op smartengeld (variërend van €15.000,- tot €20.000,-)

In dergelijke gevallen wordt de immateriële schade ook wel aangeduid als "affectieschade".

Ook wordt in het wetsvoorstel duidelijker en ruimer inhoud gegeven aan het vorderingsrecht van slachtoffers in verband met de kosten van verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp. Indien een naaste zorgtaken ten behoeve van het slachtoffer op zich neemt en zich daardoor genoodzaakt ziet minder te gaan werken, kan het slachtoffer de schade die daarvan het gevolg is als vergoeding vorderen.

Het wetsontwerp behelst een verruiming van de mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen. Het is niet de eerste keer dat in Nederland wordt voorgesteld om affectieschade voor vergoeding in aanmerking te brengen. De vorige keer werd het voorstel in de Tweede Kamer breed gedragen doch vervolgens in de Eerste Kamer tot ergernis van velen alsnog afgestemd. Het is voor slachtoffers en nabestaanden belangrijk dat dit wetsvoorstel het wel gaat halen.